English Dutch

Algemene voorwaarden

 1. Op iedere rechtsbetrekking tussen Carmar B.V. en de wederpartij zijn uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing. Eventuele voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij Carmar B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders met de wederpartij is overeengekomen.
 2. Een aan de wederpartij door Carmar B.V. uitgebrachte offerte is van rechtswege vervallen na verloop van 21 dagen na de dag dat de offerte is verzonden, tenzij op de offerte anders is vermeld.
 3. Alle extra kosten, die door Carmar B.V. gemaakt moeten worden ten gevolge van uitstel van aflevering op instructie van de wederpartij, of door gebrek aan diens instructie of diens onvolledige instructie, of wijziging in de order, of wijziging of extra voorzieningen, of overwerk hieruit volgend, zullen aan de overeengekomen prijs worden toegevoegd en dienovereenkomstig door de wederpartij moeten worden betaald.
 4. Een door Carmar B.V. opgegeven (af)levertijd is geheel vrijblijvend. Aan een eventuele overschrijding van een (af)levertijd door Carmar B.V. kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Iedere (af)levering geschiedt op een door Carmar B.V. aangewezen plaats. Carmar B.V. is gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 5. Carmar B.V. kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor vertraging bij de verzending, of niet uitvoeren of vertraagde uitvoering van de order ten gevolge van oorlog, ongeregeldheden, beperkingen van regeringswege opgelegd, stakingen, werk uitsluitingen, modelacties, brand, ongevallen, tekort aan materialen of onderdelen, stilstand of vertragingen in het transport, verplichte navolging van maatregelen van regeringswege, iedere andere oorzaak, die Carmar B.V. niet bij machte was te vermijden.
 6. In geval dat een offerte van de zijde van Carmar B.V. inspecties inhoudt of proeven op het materiaal of zaken, dan zullen deze worden uitgevoerd bij de fabrikant van de zaken en de uitkomsten van deze inspecties of proeven zullen voor beide partijen bindend zijn, tenzij anders overeengekomen.
 7. Alle zaken die defecten of fabricagefouten vertonen en worden teruggezonden, zullen door ons als zodanig worden geaccepteerd mits binnen een termijn van uiterlijk 8 dagen schriftelijk bij Carmar B.V. aangemeld na (af)levering. Zij zullen kosteloos worden vervangen of in onze optie gerepareerd, vooropgesteld dat de zaken aan Carmar B.V. worden teruggezonden in dezelfde staat als zij door wederpartij werden ontvangen, er wordt door Carmar B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard voor arbeidsloon, extra kosten of andere kosten betrekking hebbend op het eventueel demonteren / monteren en het terugzenden van deze zaken, tenzij de afzender in het bezit is van Carmar B.V. op schrift gestelde toestemming die kosten te maken. Carmar B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig door de wederpartij geleden verlies of schade tengevolge van gebreken of fabrieksfouten in de betreffende zaken aan de zijde van de wederpartij noch door verlies of schade voortkomend uit vertraging bij het uitvoeren van een order. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op. Eventuele reclames met betrekking tot de door Carmar B.V. gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur.
 8. Vrachtvervoerbewijzen dienen ten aanzien van de vervoerder te worden aangetekend met 'inhoud niet gecontroleerd' indien controle bij ontvangst niet mogelijk blijkt. Tekorten of beschadigingen dienen binnen de drie dagen na ontvangst van de zaken aan de vervoerder te worden gemeld en eventuele niet aflevering binnen de 7 dagen. In beide gevallen dient de vervoerder onmiddellijk schriftelijk verantwoordelijk gesteld te worden. Wederpartij gelieve onregelmatigheden ten aanzien van het bovenstaande direct aan Frits Dijk International bv te melden, indien de wederpartij in gebreke blijft, uitvoering aan het bepaalde te geven, de gevolgen geheel voor hoor rekening en risico zijn.
 9. De wederpartij zal Carmar B.V. schadeloos stellen tegen alle schaden, boeten en kosten voortkomend uit een inbreuk op een patent of een beschermd ontwerp, die Carmar B.V. bij het uitvoeren van zijn order zou kunnen maken
 10. Alle orders worden uitgevoerd volgens de volgende voorwaarden:
  1. verzendkosten zijn per pakket tot 31,5kg €8,00 ex. BTW binnen Nederland, tenzij anders vermeld;
  2. verzendkosten per Euro pallet zijn €38,00 ex. BTW binnen Nederland, tenzij anders vermeld;
  3. betalingscondities worden per afnemer bij afzonderlijk schrijven vastgesteld en wederpartij verplicht zich door het opgeven van zijn order of bestelling deze na te komen;
  4. indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de factuur is voldaan, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is laatstgenoemde een vertragingsrente van 2% per kalendermaand aan Carmar B.V. verschuldigd, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als gehele maand;
  5. telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde vertragingsrente;
  6. voor zover een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de wederpartij aan Carmar B.V. verschuldigd de daadwerkelijk door Carmar B.V. ondervonden schade als gevolg van het uitblijven van betaling alsmede buitengerechtelijke incassokosten;
  7. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW. De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
   • Minimumtarief € 40,00
   • 15% over eerste € 2.500,00
   • 10% over volgende € 2.500,00
   • 5% over volgende € 5.000,00
   • 1% over de volgende € 190.000,00
   • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
   Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
  8. garantiebepaling zijn per product verschillend. Deze is te vinden op de website van Carmar B.V. http://www.carmar.nl of op te vragen.
  9. op opruimingen verleend Carmar B.V. geen garantie. Dit wordt altijd vermeld op de factuur.
 11. Wederpartij verplicht zich nauwkeurig te houden aan montage / installatie-instructies van Carmar B.V. of door Carmar B.V. verstrekt, in geval deze niet worden nagekomen vervalt automatisch ieder recht op schadevergoeding.
 12. De wederpartij is niet bevoegd enige betaling op te schorten en/of te verrekenen met een eventuele vordering op Carmar B.V.
 13. Op eerste verzoek van Carmar B.V. is de wederpartij gehouden voor haar betalingsverplichtingen aan Carmar B.V. voldoende zekerheid te stellen. Het niet onverwijld gevolg geven aan een dergelijk verzoek vormt voor Carmar B.V. aanleiding de overeenkomst zonder dat daarbij verzuim noodzakelijk is buiten rechte te ontbinden. Bij een ontbinding is de wederpartij verplicht voldoende zekerheid te stellen voor een door Carmar B.V. aan te geven schadebedrag.
 14. Carmar B.V. blijft eigenaar van alle door Carmar B.V. verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door Carmar B.V. krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verricht of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige overeenkomst. Zolang de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, is hij houder voor Carmar B.V. met de rechten en plichten van een bruiklener, doch draagt hij niettemin alle risico's aan toepassing of gebruik van de zakenverbonden. Carmar B.V. blijft gedurende die tijd bevoegd om haar eigendommen te allen tijde tot zich te nemen, onder gehoudenheid eventuele reeds gedane betalingen naar billijkheid te verrekenen.
 15. Carmar B.V. houdt zich het recht voor prijzen, ook van lopende opdrachten en offertes aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in valuta van landen waarin de in opdracht gegeven zaken worden geproduceerd of waaruit grondstoffen voor fabricage worden betrokken. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. De prijs is exclusief omzetbelasting.
 16. Carmar B.V. is niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor enigerlei veroorzaakte schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Carmar B.V.. De aansprakelijkheid voor de schade is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de door Carmar B.V. aan de wederpartij geleverde goederen waarop de schade betrekking heeft.
 17. Totdat de wederpartij het verschuldigde integraal aan Carmar B.V. heeft voldaan, blijft Carmar B.V. eigenaresse van de door haar verkochte goederen aan de wederpartij. Onder het verschuldigde dient in ieder geval te worden begrepen al hetgeen Carmar B.V. heeft te vorderen op grond van de overeenkomst met de wederpartij alsmede de schade die op enigerlei wijze verband houdt met de overeenkomst. Zolang het verschuldigde niet is voldaan, is Carmar B.V. te allen tijde bevoegd en de wederpartij verplicht de goederen respectievelijk op te eisen en af te geven.
 18. Eventuele onverbindende bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden doen niets af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
 19. De algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal en wordt op eerste verzoek van de wederpartij kosteloos aan haar verstuurd.
 20. Op de rechtsverhouding tussen Carmar B.V. en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn hierdoor onder meer niet van toepassing.
 21. Alle geschillen tussen Carmar B.V. en de wederpartij worden voorgelegd aan de Rechtbank 's-Hertogenbosch. Carmar B.V. behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de vestigingsplaats of woonplaats van de wederpartij.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.